CHARM

女性HIV陽性者交流会交通費のためのパロル販売と寄附のお願い

CHARMでは日本全国にいる女性HIV陽性者たちが
1年に1度、関西に集まり、交流するプログラムを実施しています。
とくに外国籍の女性HIV陽性者の場合は誰にも相談できず、
ひとりで悩みを抱えていることが多いので、他の女性HIV陽性者との出会いは、
大きな勇気と希望につながります。

また北海道や沖縄のような遠いところに住んでいる人も、
この交流会に参加できるようにCHARMでは交通費の支援をしています。
そして、このパロルの収益を、その交通費に充てるためにCHARMで製作し販売しています。

どうか皆さま、今年のクリスマスを飾るパロルで女性たちを力づけて下さい。
このパロルの収益と寄附はすべて交通費の補助となり、
遠いところに住んでいる女性HIV陽性者が交流会に参加することが出来ます。

どうぞご協力ください。

パロルとは、昔からフィリピンで作られている、星の形のクリスマスランタンです。

伝統的に竹と紙で作られ、色々なサイズがありますが形は星型が守られています。

この星のデザインは、三人の賢者をイエス・キリストが誕生した馬小屋へ導いた、ベツレヘムの星を表していると言われています。

また、クリスマスの時期の間、窓等に飾られて暗闇を照らし、フィリピンの人たちの望みと平和への想いを象徴していると言われています。

CHARMとは

NPO法人CHARMは日本に暮らす外国籍住民や、セクシャルマイノリティ、HIV陽性者、薬物依存症を持つ人などを対象に、その方々がより健康に、幸せに、自分らしく日本で生活することができるように支援をしている団体で、2002年から活動を続けています。

 

パロルに関するお問い合わせ/ご注文はお問い合わせフォームまでお願いします。

※17/12/16追記:
パロルの値段及び発送方法について
・価格 1,500円/個 (手作りのため、限定5個まで)
・送料 実費<ゆうパック> (1個の場合、サイズ80)
※ご注文をいただいてから、送付先のご住所から料金を計算して、
パロルの料金に加算し、請求させていただきます。
※または月曜日から木曜日の間にCHARM事務所まで取りに来てくださる場合は送料不要になります。

寄付について
・ゆうちょ銀行までお願いします。口座情報はこちらをクリックしてください


[English]

At CHARM, female HIV-positive people in Japan are gathering in Kansai once a year,
and are carrying out programs to exchange.
In particular, in the case of foreign living female HIV positive people, we can not talk to anyone,
and we often have trouble alone, so encountering other female HIV positive people leads to great courage and hope.

Also, people who live far away like Hokkaido and Okinawa also support transportation fee in CHARM so that they can participate in this exchange meeting.
And we make and sell Parol’s revenue with CHARM to devote to the transportation expenses.

Please please all of you, women with Parol decorating Christmas this year.
The revenue and donation of this Parol are all subsidies for transportation expenses, and female HIV positive people living far can participate in the exchange meeting. Please please cooperate.

 

A Parol is an ornamental, star-shaped Christmas lantern from the Philippines. It is traditionally made out of bamboo and paper and comes in various sizes and shapes, but generally the basic star pattern remains dominant. The design of the Parol evokes the Star of Bethlehem that guided the Three Kings to the manger. It also symbolizes the victory of light over darkness and the Filipinos’ hope and goodwill during the Christmas season.

 

What is CHARM

CHARM is a non-profit organization working to build a healthier society by providing support for people living with HIV/AIDS (PLWHA).

 

For other information please fill up the form “Contact Form


[Filipino]

Sa CHARM, ang mga babaeng HIV-positive sa Japan ay nagtitipon sa Kansai minsan sa isang taon, at nagsasagawa ng mga programa upang makipagpalitan.
Sa partikular, sa kaso ng mga dayuhang namumuhay na may HIV na positibong tao, hindi namin maaaring makipag-usap sa sinuman, at kadalasang nagkakagulo tayo, kaya nakatagpo ang iba pang mga babaeng positibong tao sa HIV ay nagdudulot ng malaking tapang at pag-asa.

Gayundin, ang mga taong nakatira sa malayo tulad ng Hokkaido at Okinawa ay sumusuporta sa bayad sa transportasyon sa CHARM upang makilahok sila sa pulong ng palitan.
At ginagawa namin at ibenta ang kita ng Parol sa CHARM upang italaga sa mga gastusin sa transportasyon.

Mangyaring mangyaring lahat, mga kababaihan na may dekorasyon ng Christmas Parol sa taong ito.
Ang kita at donasyon ng Parol na ito ay lahat ng mga subsidyo para sa mga gastos sa transportasyon, at ang mga babaeng positibong tao sa HIV ay maaaring lumahok sa pulong ng palitan. Mangyaring mangyaring makipagtulungan.

 

For other information please fill up the form “Contact Form

Tagged on: