ระบบสวัสดิการสังคมประเทศญี่ปุ่น

ระบบสวัสดิการสังคมประเทศญี่ปุ่นนั้น แต่ละคนจะสามารถใช้ได้หรือไม่ หรือใช้ได้มากน้อยเท่าไหร่นั้นจะขึ้นอยู่กับวีซ่าพำนักอาศัยหรือเงื่อนไขต่างๆที่แต่ละคนมีอยู่ที่ไม่เหมือนกัน แต่ก็มีสวัสดิการที่ไม่ว่าใครก็สามารถใช้ได้โดยที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องวีซ่าที่มีอยู่ด้วย
ในหน้าเว็บไซด์นี้จะอธิบายถึงระบบสวัสดิการสังคมหลักๆ, ผู้ที่สามารถขอใช้สวัสดิการแต่ละอย่าง, และวิธีในการทำเรื่องขอใช้ระบบสวัสดิการ
ทั้งนี้จะมีสวัสดิการสังคมอื่นๆอีกที่ไม่ได้อธิบายไว้ที่หน้าเว็บไซด์นี้ ขอให้ท่านสอบถามนักสังคมสงเคราะห์(Social Worker)ในโรงพยาบาลหรือสอบถามมาได้ที่CHARM