ช่วยเหลือรายบุคคลตามความจำเป็น

ให้คำปรึกษาด้วยการพบและพูดคุย [ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ / ภาษาสเปน / ภาษาไทย / ภาษาฟิลิปปินส์ / ภาษาโปรตุเกส]

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับนักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ให้บริการปรึกษาแนะนำ(เคาท์เซเลอร์) กรุณาติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานชาร์ม และขอใช้บริการล่ามในระหว่างปรึกษาได้

ไปเยี่ยม / เดินทางไปเป็นเพื่อน [ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ / ภาษาสเปน / ภาษาไทย / ภาษาฟิลิปปินส์ / ภาษาโปรตุเกส]

ชาร์มสามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยือนที่บ้าน หรือเดินทางไปสถานที่ราชการ, โรงพยาบาลและอื่นๆกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีตามความจำเป็นได้ กรุณาติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานชาร์ม

บริการล่ามทางการแพทย์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี [ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ / ภาษาสเปน / ภาษาไทย / ภาษาฟิลิปปินส์ / ภาษาโปรตุเกส]

จัดส่งล่ามไปยังหน่วยงานแพทย์เช่นโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยโรคเอดส์เป็นต้น และอนามัย / ศูนย์สาธารณสุข ภายในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแถบคิงกิ เพื่อแปลภาษาในตอนที่เข้ารับการตรวจเชื้อเอชไอวี เข้ารับการรักษา หรือเข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับการติดโรควัณโรค เป็นต้น

สำหรับภาษาที่ต้องการรับคำปรึกษาแต่ไม่มีระบุไว้ข้างต้น ขอให้ติดต่อสอบถามมายังองค์กร

จัดส่งผู้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ [ภาษาญี่ปุ่น]

มีบริการส่งผู้ให้คำปรึกษาเฉพาะทางโรคเอดส์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ต้องการปรึกษาที่โรงพยาบาลเทศบาลเมืองโอซาก้า(โอซาก้าชิริซึเบียวอิน) กรุณาแจ้งความประสงค์กับแพทย์หรือพยาบาล โดยให้คำปรึกษาเป็นภาษาญี่ปุ่น

ช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศ [ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ เป็นต้น]

สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ หากต้องการทราบเรื่องการรักษาพยาบาล, องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่นั้นๆ เราสามารถติดต่อหาข้อมูลที่ชัดเจนโดยผ่านเครือข่ายนานาชาติ ซึ่งจะทำให้ท่านมีความเป็นอยู่ในต่างประเทศหรือกลับไปใช้ชีวิตในประเทศของตัวเองได้อย่างปกติสุข สอบถามได้ทางอีเมล info@charmjapan.com หรือที่เบอร์โทร 06-6354-5901