จัดงานปรึกษาเรื่องสุขภาพสำหรับกลุ่มชาวต่างชาติ

จัดงานปรึกษาเรื่องสุขภาพสำหรับกลุ่มชาวต่างชาติ  [ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย / ภาษาฟิลิปปินส์ เป็นต้น]

มีการจัดส่งทีมแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และนักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น เข้าไปยังท้องถิ่นที่มีผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติพำนักอยู่ โดยทีมแพทย์จะเข้าไปให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และหากจำเป็นก็จะทำการแนะนำคนไข้ไปยังสถานพยาบาลเพื่อรักษาในขั้นต่อไป โดยสามารถร่วมมือกับอนามัย / ศูนย์สาธารณสุขในท้องถิ่นทำการจัดตรวจเชื้อเอชไอวีและโรควัณโรคเป็นต้นในงานได้ด้วย