Tungkol sa CHARM


Layunin ng CHARM

Layunin ng CHARM na magkaroon ng lipunan kung saan malusog na namumuhay ang lahat ng taong naninirahan sa bansang Hapon. Binibigyan naming ng suporta ang mga taong, tulad ng mga dayuhan, atbp., na nahihirapang makakuha ng social services dahil sa mga hadlang katulad ng disriminasyon, wika, limitasyon ng bisa, kulang sa kaalaman sa sistema sa Japan, at iba pa.

Tungkulin ng CHARM

    • Bigyang suporta ang mga taong positibo sa HIV at kanilang pamilya at iba pang taong nakapaligid sa kanila.
    • Makipagtulungan sa mga ahensiya ng gobyerno, at mga pribadong organisasyon upang mas mapalapit sa serbisyong medikal at pangkalusugan ang mga dayuhan at mga taong positibo sa HIV.

Pagkatatag at Kasaysayan ng CHARM

Nuong taong 2000, ilang mga dayuhang pasyente na may AIDS ang dinala sa mga ospital sa Kansai na espesyalista sa paggamot ng AIDS. Lahat sila ay walang health insurance at nalaman lang ang pagkahawa nila ng HIV dahil naging full blown AIDS na ito. May mga duktor at counselor na naramdaman ang pangangailangan na magkaroon ng pangmamamayang organisasyon na tutugon sa mga pangangailangan ng mga dayuhang positibo sa HIV na nahihirapang makakuha ng serbisyo. Dahil dito, naitatag ang CHARM nuong taong 2002 sa tulong ng mga duktor at counselor na ito.

2002
Itinatag ang CHARM at pagbukas ng opisina nito sa ikatlong palapag ng Ikuno-ku Seiwa Shakai Building.
Sinimulan ang programang konsultasyon sa telepono sa dayuhang wika (Programa kasama ang Osaka Prefecture at Osaka City)
Sinimulan ang regular na HIV test at konsultasyon tuwing Sabado sa Osaka (Programa kasama ang Osaka Prefecture at Osaka City, nagtapos noong Septyembre 2009)

2003
Lumipat ang opisina sa Naniwa-cho, Kita-ku, Osaka City

2005
Sinimulan ang programang pagpapadala ng mga interpreter (Pondo galing sa Kansai HIV Clinical Conference)

2006
Lumipat ang opisina ng CHARM sa Kanei-cho, Kita-ku, Osaka City

2008
Sinimulan ang programa para lang sa mga pakikipaghalubilo ng mga kababihang positibo sa HIV katulong ang Live Positive Women’s Network.

2009
Sinimulan ang programang konsultasyong pangkalusugan para sa komunidad ng mga dayuhang naninirahan sa bansang Hapon. (Pondo mula sa research fund galing sa Ministry of Labor, Health and Welfare hanggang Nobyembre 2011; at Osaka Prefecture simula sa Disyembre 2011)

2010
Sinimulan ang programang pagsuporta sa mga pasyenteng may AIDS sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay (Programa kasama ang Place Tokyo mula sa pondo ng Ministry of Labor)
Sinimulan ang pagpapadala ng interpreter sa panggabing HIV test ng Kyoto City (Programa kasama ang Kyoto City)

2011
Sinimulan ang programa sa wikang Hapon para sa mga taong positibo sa HIV (Programa kasama ang Japan Foundation for AIDS Prevention mula sa pondo ng Ministry of Labor)
Sinimulan ang programang pagpapadala ng mga interpreter sa pakikipanayam sa mga pasyenteng may tisis o TB (Programa kasama ang Osaka Prefecture)
Sinimulan ang programang pagpapadala ng counselor (Programa kasama ang Osaka Prefecture)

2012
Sinimulan ng SPICA ang paghahanda para sa ganap na pagpapatakbo ng programa. Ang SPICA ay isang grupo na nagbibigay suporta para sa mga positibo sa HIV na nagpapagaling mula sa pagkalulong sa bawal na gamot.

2013
Simula ng panggabing eksaminasyon ng HIV sa lungsod ng Sakai (proyekto mula sa lungsod ng Sakai).

Pananalapi ng CHARM

Ang pondo ng CHARM sa taong 2013 ay nagkakahalaga ng 13.22 milyon yen. Malaking bahagi ng pondo  (88%) ay galing sa mga proyekto ng Ministry of Health and Labor, Osaka Prefecture at lungsod ng Osaka na pinangasiwaan ng CHARM. Ang nalalabing bahagi ay galing sa honoraryum at pangangasiwa sa mga intern (5%), donasyon (2%), bayad bilang miyembro (2.2%) at iba pa (2.8%). Ang mga programa at serbisyo ng CHARM para magbigay suporta para sa mga positibo sa HIV at mga dayuhang residente ay itinataguyod ng mga pondo at proyekto galing sa mga iba’t ibang ahensiya ng gobyerno. Ang pagpapanatili sa gusali at pagpapatakbo sa opisina naman ay itinataguyod ng suporta galing sa mga miyembro at iba pang donasyon. Nagpapasalamat kami ng lubos sa tulong at suporta ninyong lahat.