Medikal na Sistema sa Japan

Lahat ng naninirahan sa Japan ay inaasahang miyembro ng health insurance. Ang babayarin sa mga ospital maging pribado o publiko man ito ay pareho lamang. Ngunit ang mga pampublikong ospital sa Japan ay hindi rin nagbibigay ng libreng serbisyo. Kung hindi mo alam kung saang ospital ka pupunta, kumonsulta sa public health center o kaya sa CHARM.

Sistema ng Pagpapagamot ng HIV

May mga nakatakdang ospital na may mga espesyalitang duktor para sa pagpapagamot ng HIV. May mga ospital din na may espesyalistang nars, social worker, tagapayo at pharmacist na nagtutulungan upang bigyan ng suporta ang mga pasyente. Kung positibo ka sa HIV, tutulungan ka ng mga public health center at ng ibang mga testing centers upang piliin ang ospital na espesyalista sa pagpapagamot ng HIV. Maari ring magpalit ng ospital.

Kapag alam mo ang kalagayan ng iyong HIV infection

Ang ibig sabihin kapag positibo ka sa HIV ay meron kang HIV sa loob ng iyong katawan. Kung hindi ka magpapagamot, dadami ang bilang ng virus sa iyong katawan na magiging sanhi ng inyong paghina ng inyong immune system at kayo ay madaling magkakasakit. Pero may iba’t ibang gamot na maaring kumontrol sa inyong HIV. Hindi papatayin ng mga gamot na ito ang virus sa loob ng katawan niyo, pero kapag iniinom ito sa tamang panahon, maari nitong makontrol ang pagdami ng virus at maaagapan ang paghina ng inyong immune system. Inaasahang mapapalakas niya muli ang inyong immune system na biglang humina. Ang HIV ay naging panghabangbuhay na sakit, na kung saan ang virus ay maaring makontrol ng pag-inom ng gamot.
Ang malalaman lamang sa resulta ng eksaminasyon ay kung nahawa ka sa HIV.  Kinakailangan mong bumisita muna sa ospital para malaman ang kondisyon ng inyong katawan. Ang mga public health center o klinika kung saan ka nagpasuri ay magbibigay ng impormasyon kung saan ang mga ospital na espesyalista sa paggamot ng HIV. Kapag hindi ka nabigyan ng impormasyon kung saang ospital ka pwedeng tumungo o kung may mga tanong at pag-aalala ka, huwag mag-atubiling tumawag sa CHARM gamit ang aming serbisyong konsultasyon sa telepono. Kung kakailanganin mo ng tagapagsalin kung ikaw ay bibisita sa ospital, kumonsulta sa CHARM.