Serbisyo sa Sentro ng Pampublikong Kalusugan

Dito sa Japan, ang mga ospital ang nagbibigay ng lunas at nangangalaga sa mga pasyente habang ang mga public health centers naman ang sumusuporta sa mga mamamayan para mamuhay na malusog.  Kasama sa mga programa at serbisyo na inaalok ng mga public health center ay ang mga programa upang makaiwas sa iba’t ibang sakit, serbisyo para sa mga babaeng nagdadalang-tao at pagpapalaki ng anak at suporta para sa mga taong may sakit para maging maayos ang kanilang pamumuhay.

Ito ay ilan sa mga inaalok na serbisyo ng mga public health center.  Karamihan sa mga public health centers ay walang interpreter kaya  mas mainam na maghanap ng interpreter bago bumisita dito.

1) Pagpapanganak at pagpapalaki ng anak
Konsultasyon para sa mga nagdadalang-tao at check-up para sa mga bagong panganak na sanggol.
Pagbabakuna sa mga sanggol at konsultasyon sa wastong pagpapalaki ng anak.
Pagbigay ng ‘Libreto ng Kalusugan Ina at Sanggol’ o ‘Boshi Kenko Techo’

2) Pagtingin sa kalusugan ng mga nasa gulang
– Pagsusuri ng kalusugan para sa mga miyembro ng National Health Insurance (Kokumin Kenko Hoken):
Pagkuha ng alta-presyon at ng mga sakit na sanhi ng araw-araw na pagkain at pamumuhay at kakulangan sa ehersisyo.
– Mga pagsusuri na inaalok kaninuman:
Kanser, HIV, STD at Tuberkulosis

3) Sikolohikal na Konsultasyon
Depresyon, Sikolohikal na karamdaman, adiksyon sa droga, alkohol at sigarilyo, impormasyon sa mga iba’t ibang ospital at grupong
nagbibigay suporta.