Sistema ng Social Welfare sa Japan

Tungkol sa sistema ng social welfare sa Japan

Ang paggamit ng mga dayuhan sa sistema ng social welfare sa Japan ay depende sa taglay nilang visa. Ngunit may mga serbisyo din na maaring gamitin ng kahit sino maging anupaman ang hawak nilang visa. Ipapaliwanag dito ang ilan sa mga importanteng sistema ng welfare, mga maaring gumamit at proseso ng paggamit nito. Para sa iba pang hindi kasama dito, pakitanong lamang sa social worker ng ospital o kontakin ang CHARM.