Eksaminasyon

Tungkol sa eksaminasyon ng HIV at iba pang STI

Eksaminasyon lang ang paraan para malaman kung ikaw ay may HIV.  May ilang mga public health center na nagbibigay din ng eksaminasyon ng iba pang STI tulad ng syphilis at chlamydia.

May ilang ospital din na nagbibigay ng eksaminasyon para sa HIV, ngunit hindi ito libre.

Maaring hanapin sa 「HIV Testing/Consultation Map」(Nihongo lamang) ang pinakamalapit na testing center o sumangguni sa CHARM.

Eksaminasyon sa HIV na may Suporta sa Ibang Wika

Lungsod ng Kyoto (wikang Ingles)

HIV testing tuwing Huwebes ng gabi.  Ito ay libre, anonymous (hindi kailangan magpakilala) at  makukuha agad ang resulta.  Kapag magpapa-reserba banggitin na kailangan niyo ng interpretasyon sa wikang Ingles.

Lugar: Ikalawang palapag ng Shimogyo Health Center

Araw at Lugar: Tuwing ika-2 at ika-4 na Huwebes ng buwan (walang eksaminasyon kapag matapat sa pista opisyal)

6:00 – 7:30 p.m.

Inaalok na eksaminasyon: HIV Rapid Test (malalaman agad ang resulta)

* Kailangan ng reserbasyon.
* Makukuha ang resulta 1 oras matapos ang eksaminasyon.  May mga kaso na kakailanganin ng pangalawang pagsusuri para malaman ang resulta.  Kung ganun, kakailanganin na bumalik matapos ang 2 linggo para kunin ang resulta.

Pagpapareserba (Ingles): Tumawag sa CHARM 06-6354-5902 Lunes hanggang Huwebes 10:00 a.m. – 5:00 p.m
Pagpapareserba (Nihongo lamang): Tumawag sa Kyoto City Health Office 075-222-4421 Lunes hanggang Biyernes 9:00am – 5:30 p.m.

 

Intindihin ang Resulta ng HIV Test

Ang resulta ng eksaminasyon ay maaring “negatibo” (-) o “positibo” (+).

Ang negatibong resulta ay nangangahulugang walang impeksyon ng HIV.  Habang ang positibong resulta naman ay nangangahulugang nahawa ng HIV ang isang tao na nagpasuri.

Para sa karamihan, kung nahawa sa HIV makikita lamang ito sa eksaminasyon kung may 4 na linggo na ang nakalipas mula sa araw na posibleng nahawaan ng HIV.  Samakatuwid, kung negatibo ang resulta ng eksaminasyon na ginawa 4 na linggo pagkalipas ng araw ng posibleng pagkahawa ng HIV tiyak na hindi ka nahawa.  Subalit, depende sa tao iba-iba ang haba ng panahon upang makita sa eksaminasyon ang pagkahawa.  Kapag nagpasuri ka bago umabot sa 8 linggo mula sa posibleng pagkahawa, maaring muling magpa-eksaminasyon pagkalipas ng 8 linggo para makasiguro.