Pang-indibidwal na Tulong

Pang-indibiduwal na Tulong

Indibiduwal na Konsultasyon
[Wikang Hapon, Ingles, Espanyol, Thai, Filipino at Portuges]

Indibidwal na konsultasyon o paghingi ng payo mula sa mga propesyonal na tagapayo o Social Worker. Kung nais mong gamitin ang serbisyong ito, makipag-ugnayan lamang sa opisina ng CHARM. Maaaring humiling ng tagapagsalin ng wika (o interpreter) kung kinakailangan.

Pagbisita at Pagsama
[Wikang Hapon, Ingles, Espanyol, Thai, Filipino at Portuges]

Pagbisita sa bahay at pagsama sa pagpunta sa ward office, ospital, atbp. para sa mga positibo sa HIV. Kung nais mong gamitin ang serbisyong ito, makipag-ugnayan lamang sa opisina ng CHARM.

Medikal na tagapagsalin tungkol sa HIV
[Wikang Hapon, Ingles, Espanyol, Thai, Filipino at Portuges]

Nagpapadala ang CHARM ng mga interpreter sa mga ospital na espesyalista sa paggamot sa AIDS, mga health center na nagbibigay ng test o pagsusuri ng HIV o pakikipanayam sa mga may sakit na tisis o TB, atbp. sa rehiyon ng Kinki.

Makipag-ugnayan sa opisina ng CHARM para sa mga ibang wika maliban sa nabanggit sa itaas.

Pagpapadala ng Counselor
[Wikang Hapon Lamang]

Nagpapadala ang CHARM ng mga propesyonal tagapayo ng AIDS (o AIDS Counselor) sa mga ospital sa lungsod ng Osaka para sa mga pasyenteng positibo sa HIV na humiling sa serbisyong ito. Ang serbisyong ito ay sa wikang Hapon lamang. Kung nais mong gamitin ang serbisyong ito, makipag-ugnayan lamang sa inyong duktor o nars.

Tulong sa Pag-uwi sa Sariling Bansa
[Wikang Hapon, Ingles atbp.]

Maaaring makakuha ng impormasyon tungkol sa pagpapagamot sa HIV at suporta para sa mga positibo sa HIV sa ibang bansa gamit ang internasyonal na network ng CHARM para sa maayos na pamumuhay  mga nais umuwi sa kanilang bansa o manirahan sa ibang bansa. Kung nais mong malaman ang sitwasyon ng iyong bansa o plano mong manirahan sa ibang bansa, makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng e-mail address na ito, info@charmjapan.com o tawagan kami sa numerong 06-6354-5901.