Pang-grupong Programa

Getsuyo Salon [Wikang Hapon lamang]

Binuksan ang pagkakataon kung saan maluwag na pwedeng magtipon at mag-usap usap habang nag-tsaa ang mga taong positibo sa HIV.  Ang programang ito ay para sa mga taong positibo sa HIV na gustong makipag-kita at makipag-usap sa mga iba pang positibo rin sa HIV.

Hyokko Club [Wikang Hapon lamang]

Ito ay isang maliit na group meeting para sa mga taong kakadiskubre lang na positibo sila sa HIV.  Sa pamamagitan ng pakikipag-usap at halubilo sa mga taong katulad nila, sinisiguro ng programang ito maging maganda ang simula ng pamumuhay nila kasama ang HIV.

 

Programa Para sa mga Kababaihan

Ang programang ito ay nagbibigay ng pagkakataong magkakilala ang mga kababaihang positibo sa HIV. Maaaring humiling ng indibidwal na peer consultation. Mayroon ding minsanang pagtitipon ng maliit na grupo sa Osaka. Tuwing Agosto ay may pambansang pagtitipon ng mga kababaihang positibo. Lahat ng kababaihang positibo ay inaanyayahang sumali maging anupaman ang kanilang nasyonalidad o kulturang pinanggalingan.

 

Spica [Nihongo Lamang]

Ang pagtitipon ng grupong ito ay para sa mga indibidwal na positibo sa HIV at kasalukuyang nagpapagaling sa adiksyon sa droga. Nagtitipon ang grupo tuwing ika-4 na Martes mula 18:00-20:30, may konting pagsasalo ng pagkain at pagkatapos ay malaya at di pormal na diskusyon ang grupo. Wikang Hapon ang ginagamit sa pagtitipon, ngunit kung kinakailangan ay maaarin ding magbigay suporta para sa mga hindi masyadong nakakaintindi sa wikang Hapon.