Konsultasyong Pangkalusugan sa Komunidad

Konsultasyong Pangkalusugan sa Inyong Komunidad [Wikang Ingles, Thai, Filipino, atbp.]

Ang medikal team ng CHARM na binubuo ng mga duktor, nars, social worker, atpb. ay pumupunta sa lugar kung saan may nagtitipon-tipon ang mga dayuhang naninirahan sa bansang Hapon.  Ang medical team ay nagbibigay ng konsultasyon tungkol sa kalusugan at kung kinakailangan ginagawan din ng paraan upang mailapit sila sa serbisyong medikal.  Sa pakikipagtulungan ng mga lokal na health center, maari ring magkaroon ng libreng HIV at TB test.