เกี่ยวกับชาร์ม


ภารกิจและวิสัยทัศน์

ชาร์มทำงานเพื่อให้เกิดสังคมที่ทุกคนที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นสามารถอยู่ได้ด้วยสุขภาพที่ดี เราช่วยเหลือผู้คนที่เข้าถึงสวัสดิการสังคมได้ลำบากเช่นผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ลำบาก ไม่ว่าด้วยเรื่องภาษา สถานภาพการพำนัก(วีซ่า) ระบบมาตรการต่างๆที่มีเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น หรือการมีอคติต่อคนต่างชาติ เป็นต้น

หน้าที่ของชาร์ม

  • ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีและคนรอบข้างเช่นคนในครอบครัว เป็นต้น
  • ร่วมมือกับหน่วยงานราชการเช่นศูนย์อนามัยเป็นต้น และองค์กรเอกชน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมสังคมที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรวมถึงผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ได้โดยง่าย

ก่อตั้งและความเป็นมา

ในปี 2000 มีผู้ป่วยโรคเอดส์ชาวต่างชาติหลายรายถูกหามส่งโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยโรคเอดส์ในแถบคันไซ โดยทุกรายนั้นเป็นชาวต่างชาติที่ไม่มีบัตรประกันสุขภาพ และเพิ่งรู้ว่าตัวเองติดเชื้อเอชไอวีเมื่อได้กลายเป็นโรคเอดส์แล้ว จึงมีแพทย์และผู้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ที่รู้สึกถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างกลุ่มชุมชนเพื่อช่วยเหลือและรองรับความต้องการของผู้ติดเชื้อเอชไอวีชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสวัสดิการสังคม จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งองค์กรชุมชนขึ้นในปี 2002

ปี 2002
ก่อตั้ง ชาร์ม (CHARM) โดยมีสำนักงานอยู่ชั้น 3 ของ เซวะชะไคคัน ในเขตอิคุโนะ เริ่มให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยภาษาต่างประเทศ (ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจากจังหวัดโอซาก้า และจากเทศบาลเมืองโอซาก้า) เริ่มให้บริการตรวจเชื้อเอชไอวีและให้คำปรึกษาทุกวันเสาร์ ในเมืองโอซาก้า (ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจากจังหวัดโอซาก้า และจากเทศบาลเมืองโอซาก้า, ให้บริการถึงเดือนกันยายน ปี 2009)

ปี 2003
ย้ายสำนักงานไปที่ ตำบลนะนิวะ เขตคิตะ เมืองโอซาก้า

ปี 2005
เริ่มให้บริการจัดส่งล่ามเฉพาะทางเอชไอวี (ได้รับการสนับสนุนจาก Kansai HIV Clinical Conference)

ปี 2006
ย้ายสำนักงานไปที่ ตำบลคันเอ เขตคิตะ เมืองโอซาก้า

ปี 2008
ร่วมงานกับ Live Positive Women’s Network ในการเริ่มจัดงานพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสตรีผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ปี 2009
เริ่มให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพเคลื่อนที่สำหรับผู้อาศัยชาวต่างชาติ (ตั้งแต่เริ่มงานจนถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2011: ได้รับเงินสนับสนุนจากการเป็นงานวิจัยป้องกันโรคเอดส์ ด้วยงบประมาณการวิจัยของกระทรวงสาธารณสุข, และตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2011: จากมูลนิธิสนับสนุนการแพทย์ท้องถิ่นจังหวัดโอซาก้า)

ปี 2010
เริ่มให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคมแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์เป็นต้น (ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจากเพลสโตเกียว กระทรวงสาธารณสุข) เริ่มให้บริการจัดส่งล่ามไปที่ศูนย์ตรวจเชื้อเอชไอวีเมืองเกียวโต(ให้บริการช่วงกลางคืน) (ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจากเทศบาลเมืองเกียวโต)

ปี 2011
เริ่มโปรแกรมเพื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น (ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจากมูลนิธิป้องกันโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข) เริ่มให้บริการจัดส่งล่ามเฉพาะทางโรควัณโรค (ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจากจังหวัดโอซาก้า) เริ่มให้บริการส่งผู้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ (ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจากเทศบาลเมืองโอซาก้า)

ปี 2012
เริ่มจัดตั้งกลุ่มเพื่อเตรียมทำกิจกรรมกลุ่มสปิก้าเพื่อต้องการบำบัดผู้ติดเชื้อเอชไอวีจากการติดยาเสพติด

ปี 2013
เริ่ม(รับงานจากเทศบาลเมืองในการ)ให้บริการตรวจเอชไอวีภาคค่ำที่เมืองซะไค

งบประมาณของชาร์ม

ในปีงบประมาณ2012 ชาร์มมีงบประมาณในการดำเนินงาน 13.22ล้านเยน ส่วนใหญ่ (88%) เป็นเงินที่ได้รับจากการว่าจ้างจากกระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน,จังหวัดโอซาก้า,เทศบาลเมืองโอซาก้าเป็นต้น, นอกจากนั้นมาจาก ค่าบรรยายและค่าแนะแนวนักศึกษาฝึกงาน (5%), เงินบริจาค (2%), ค่าสมาชิก (2.2%) และอื่นๆ (2.8%)
การดำเนินงานของชาร์มเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีและส่งเสริมสังคมให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับคนต่างชาติหลากหลายภาษาโดยได้รับการสนับสนุนทั้งจากหน่วยราชการและจากเงินทุนสนับสนุนต่างๆ ส่วนค่าใช้จ่ายค่าเช่าสำนักงานและค่าแรงของเจ้าหน้าที่องค์กรนั้นได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกและผู้สนับสนุนที่มีเจตนาร่วมกับองค์กร ชาร์มยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านประสงค์ที่จะร่วมเป็นสมาชิกหรือผู้สนับสนุน