เกี่ยวกับชาร์ม

CHARM (Center for Health and Rights of Migrants) เป็นองค์กรชุมชนที่ทำงานร่วมกับผู้คนหรือกลุ่มที่หลากหลาย โดยให้ความช่วยเหลือกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และคนที่ไม่ได้มีภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ โดยชาร์มมีเป้าหมายอยากให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นสังคมที่ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยมีสุขภาพที่ดี

CHARM ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 โดยมีแพทย์, นักจิตวิทยาการปรึกษา (Counselor), นักสังคมสงเคราะห์ (Social Worker) เป็นต้น ร่วมกันก่อตั้งองค์กรขึ้น
CHARM ให้ความช่วยเหลือ เดินคู่เคียงข้างกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายคือเพื่อให้สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างที่เขาอยากให้เป็น โดยทางเราไม่ได้จำกัดว่าผู้ติดเชื้อเป็นคนชาติไหน หรือใช้ภาษาอะไร

เราให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการแพทย์และสถานีอนามัยเพื่อให้มีการทำระบบรองรับการเข้ารับการตรวจและการรักษาด้วยภาษาที่หลากหลาย เพื่อปรับปรุงสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ดีขึ้น เพราะในปัจจุบัน การไม่เข้าใจในภาษาเป็นสิ่งกีดขวางในการเข้าใจระบบการแพทย์และเข้าถึงการแพทย์เพื่อรับการรักษา

CHARM นอกจากจะทำงานประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ให้การรักษากับผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยเฉพาะแล้ว ยังทำงานประสานงานร่วมกับหน่วยงานทางการแพทย์ และเอนจีโอที่ทำงานช่วยเหลือชาวต่างชาติด้วย

และเรายังได้รับมอบหมายในการดำเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลเมือโอซาก้า เมืองเกียวโต เป็นต้น และจากจังหวัดโอซาก้า และกระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้นด้วย


ภารกิจและวิสัยทัศน์

CHARM เป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกับคนต่างชาติ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ฯลฯ ทีมแพทย์ และกลุ่มประชาชนต่างๆ เพื่อให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยมีสุขภาพที่ดี โดยเราต้องการให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นสังคมที่ยอมรับและเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหน พูดภาษาอะไร มีรสนิยมทางเพศอย่างไร หรือมีโรคประจำตัวหรือไม่

นอกจากนั้น ยังมีปัญหาเกี่ยวกับภาษา ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า และไม่รู้ว่าจะใช้บริการระบบต่างๆที่มีอยู่ได้อย่างไร อาจจะมีทั้งได้รับการเหยียดหยาม และไม่ใช่เรื่องง่ายในการใช้บริการด้านสวัสดิการสังคมที่มีอยู่มากมายในประเทศญี่ปุ่น CHARM ให้ความช่วยเหลือกับคนต่างชาติเหล่านี้


โปรแกรมต่างๆที่ CHARM ดำเนินการอยู่

โปรแกรมที่คนต่างชาติที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นหรือผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถใช้บริการได้
1.ให้บริการปรึกษา หรือการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา และช่วยเหลือจัดส่งล่ามแปลภาษาตามความจำเป็น เพื่อแก้ปัญหาของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน
2.ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
3.เผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพด้วยภาษาที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้
4.จัดงานอบรมสัมมนาและทำการวิจัยเพื่อเผยแพร่สถานการณ์ในสังคมที่เป็นจริงและให้ข้อเสนอแนะกับสังคม
5.จัดทำสถานที่ที่มีผู้คนที่หลากหลายสามารถมาพบเจอและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้
6.รับนักศึกษาฝึกงานหรือจัดอบรมเพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถใส่ใจกับคนในงานด้านสุขอนามัย การแพทย์ หรือสวัสดิการสังคม

ร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น สถานีอนามัย ฯลฯ และองค์กรเอกชน เพื่อทำให้เป็นสังคมที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนญีปุ่นหรือคนต่างชาติสามารถใช้บริการสวัสดิการสังคมและด้านการแพทย์ได้อย่างพอเพียง


การก่อตั้งและความเป็นมาของ CHARM

ในปี 2000 มีผู้ป่วยโรคเอดส์ชาวต่างชาติหลายรายถูกหามส่งโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยโรคเอดส์ในแถบคันไซ โดยทุกรายนั้นเป็นชาวต่างชาติที่ไม่มีบัตรประกันสุขภาพ และเพิ่งรู้ว่าตัวเองติดเชื้อเอชไอวีเมื่อได้กลายเป็นโรคเอดส์แล้ว

มีแพทย์และนักจิตวิทยาการปรึกษาที่รู้สึกถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างกลุ่มชุมชนเพื่อรองรับความต้องการของผู้ติดเชื้อเอชไอวีชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสวัสดิการสังคม จึงได้รวมตัวกันก่อตั้ง CHARM ขึ้น


คณะกรรมการ และแผนผังองค์กร

คณะกรรมการ

●ประธานกรรมการ
Motoo Matsuura
●รองประธานกรรมการ
Jo Takeda
●กรรมการ
Elza Nakahagi
Michinori Shirano
Kazumi Fukumura
Naoko Kawana
Herrera Lourdes

ผู้ตรวจสอบ
Toshiyuki Miho

ผู้อำนวยการ
Rieko Aoki


งบประมาณของ CHARM

ประมาณ 80% ของงบประมาณในจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการต่างๆเป็นเงินที่ได้รับจากการว่าจ้างให้ดำเนินการจากกระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์กร รวมถึงค่าเช่าสำนักงาน ค่าน้ำค่าไฟต่างๆนั้นได้มาจากค่าสมาชิกรายปีและเงินบริจาค