Home

Tuloy po kayo sa website ng CHARM!

Ang CHARM ay isang rehistradong non-profit na organisasyon sa lungsod ng Osaka na itinaguyod nuong taong 2002.  Nagbibigay ito ng suporta sa mga taong namumuhay na may HIV sa komunidad.  Nakikipagtulungan din ang CHARM sa mga medikal na institusyon, ahensiya ng gobyerno at ibang organisasyon na sumusuporta sa mga dayuhan upang makagawa ng multi-language environment.  Ito ay para mapalapit sa serbisyong medikal at kalusugan ang mga taong nangangailangan ng suporta dahil sa problema sa wika.