Home

Welcome sa homepage ng CHARM (Center for Health and Rights of Migrants)

Ang website na ito ay maaaring makita sa Japanese at iba pang wikang banyaga.

Ang CHARM ay isang Non-Profit Organization (NPO) na naka-rehistro sa Osaka City.
Ang CHARM ay nagsisikap upang sama-samang makapagtulungan ang mga dayuhan, taong may karamdaman tulad ng HIV, mga doktor, at mga mamamayan upang magkaroon ng malusog na pamumuhay ang lahat ng taong nakatira sa Japan.