CHARM会員総会2024 (6/1 14:00~) ご案内&参加お申込受付中!

Center for Health and Rights of Migrants

News
SOSOSO (日本語)
Contact
Line (English)
Telephone Consult
languages

Tagalog(フィリピン語)

Ang CHARM ay

 Ang layunin ng CHARM

Mga programa ng CHARM

 a) Programa sa iba’t-ibang wika
 b)Programa para sa HIV

Kapag nagkasakit sa Japan

Health Insurance ng Japan

Sa mga nangangamba sa pagkahawa sa HIV

Kapag nanirahan sa Japan ang dayuhang positibo sa HIV

Eksaminasyon

Examination Center na maaaring tumugon sa iba’t-ibang wika


Ang CHARM ay

Ang CHARM (Center for Health and Rights of Migrants) ay isang organisasyon ng mga mamamayan na ang layunin ay magkaroon ng lipunan kung saan malusog na naninirahan ang lahat, at nakikipagtulungan at sumusuporta sa mga taong positibo sa HIV at hindi gaanong nakakapagsalita ng Japanese.

Ang CHARM ay tinatag noong 2002 at kinabibilangan ng mga doktor, tagapayo, at social worker na may kinalaman sa paggamot ng HIV.

Layunin ng CHARM na suportahan at tulungan ang mga mamamayang positibo sa HIV upang maaari silang mamuhay bilang kanilang sarili maging ano man ang kanilang nasyonalidad at wika.

Nakikipagtulungan upang maaaring tumugon ang mga ospital at health center sa mga dayuhan sa iba’t-ibang wika. Naglalayunin na maibago ang sitwasyon kung saan dahil sa balakid na dulot ng pagkakaiba ng wika, hindi na napapakinabangan ng mga dayuhan ang sistema ng paggamot sa Japan.

Ang CHARM ay nakikipagtulungan sa ospital sa Kansai na espesyalista at sentro sa paggamot ng AIDS, mga institusyong medikal sa Osaka City, at mga NGO na sumusuporta sa mga dayuhan.

Tumatanggap ang CHARM ng mga proyekto na hinihiling ng mga lokal na pamahalaan tulad ng Osaka City at Kyoto City, pati na rin ng Ministry of Health, Labor and Welfare.

Ang layunin ng CHARM

Ang CHARM ay isang organisasyon na layunin ay maipagsama-sama ang mga dayuhan, mga taong may sakit tulad ng HIV, mga medical worker, at mga ordinaryong mamamayan upang maaaring mamuhay ng malusog ang lahat ng naninirahan sa Japan. Layunin ng CHARM na magkaroon ng lipunang gumagalang sa tao maging ano man ang kanyang nasyonalidad, wika, o kasarian.

Problema sa wika. Problema sa visa. Hindi alam kung papaano pakinabangan ang mga iba-ibang sistema. Nahihiripang gamitin ang mga serbisyong panlipunan dahil sa diskriminasyon. Sinusuportahan ng CHARM ang mga taong may mga ganitong problema.


Mga programa ng CHARM

Mayroong mga programa na maaaring mapakinabangan ng mga dayuhang nakatira sa Japan at mga taong positibo sa HIV.

1. Nagbibigay ng kinakailangang suporta sa konsultasyon at translation para mabigyang lunas ang problema ng bawat isa.
2. Nagsasagawa ng pagsusuporta ng mga magkakaibigan upang matulungan nila ang isa’t-isa.
3. Nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kalusugan sa salitang maaaring maintindihan.
4. Ipinapaalam ang totoong kalagayan, at nagsasagawa ng panayam at pag-aaral upang makapagbigay ng payo.
5. Nagbibigay ng lugar kung saan maaaring makipagsamahan ang iba’t-ibang tao.
6. Tumatanggap at nagsasanay ng mga intern na magtataguyod ng paggamot at pag-aalaga na naka-sentro sa tao.

Layunin ng CHARM na makipagtulungan ang pamahalaan ng Japan, mga ahensya ng pamahalaang lokal tulad ng health center, at mga pribadong organisasyon upang magkaroon ng lipunan kung saan maaaring gamitin ng mga taong positibo sa HIV (Japanese at mga dayuhan) ang mga serbisyo para sa pangangalaga ng kalusugan.

a) Programa sa iba’t-ibang wika

1. Konsultasyon sa telepono sa HIV at iba pang nakakahawang sakit sa wikang banyaga

【English, Spanish, Chinese, Portuguese】

Isanasagawa ang konsultasyon sa wikang banyaga para sa mga taong positibo sa HIV.
Maaaring kumonsulta kung saan sa Osaka maaaring magpa-eksamin at magpatingin tungkol sa HIV at iba pang nakakahawang sakit.
Hindi isisiwalat sa ibang tao ang nilalaman ng inyong kinonsulta.
Libre ang konsultasyon ngunit kayo ang sasagot sa bayad sa pagtawag sa telepono.

Martes, 4 pm to 8 pm: English, Spanish, Portuguese
Miyerkules, 4 pm to 8 pm: Chinese
Huwebes, 4 pm to 8 pm: English

06-6354-5901


2. Harapang konsultasyon para da taong positibo sa HIV, pati na rin sa kanyang partner

【Japanese, English, Spanish, Thai, Filipino, Portuguese, etc.】

Maaaring kumonsulta sa social worker, tagapayo o di kaya nurse ng walang pag-aalala.
Gamitin ang serbisyong ito kung gusto ninyong malutas ang inyong problema, o kung gusto ninyong may makinig sa inyong sinasabi.
Para sa mga nagnanais, sumangguni lamang sa CHARM.

Form para sa mga katanungan


3. Suporta sa pagsama sa opisina ng pamahalaan at ospital

【Japanese, English, Spanish, Thai, Filipino, Portuguese, etc.】

Kung kayo ay mag-a-apply sa city hall, first time na pupunta ng ospital, o di kaya pupunta sa lugar na hindi kayo sanay, sasamahan kayo ng staff.

Para sa mga nagnanais, sumangguni lamang sa CHARM.

Form para sa mga katanungan


4. Translation service para sa pagpapagamot ng HIV

【Japanese, English, Spanish, Thai, Filipino, Portuguese, etc.】

Maaaring gamitin ang serbisyo para sa translation sa sariling wika kung magpapatingin o di kaya makikinig kayo sa paliwanag sa inyong pinupuntahang ospital para sa pagkonsulta sa HIV.
Para lamang ito sa mga ospital sa Osaka, Kyoto, Hyogo, Shiga, Nara at Wakayama.
Para sa mga ospital maliban sa mga lugar na ito, maaaring sumangguni lamang sa CHARM.

Para sa mga nagnanais mag-apply sa serbisyong ito, sumangguni lamang sa CHARM o di kaya ipaalam sa doktor o nurse ng ospital.

Form para sa mga katanungan


b)Programa para sa HIV

5. Pagtatalaga at pagpapadala ng tagapayo sa HIV

【Japanese, English, Thai, Filipino, etc.】

Nagtatalaga ng espesyalista na tagapayo sa AIDS para sa kung sino mang positibo sa HIV na gustong humingi ng payo sa Osaka Municipal Hospital.

Kung nais ninyo, ipaaalam lamang sa doktor o nurse.

Form para sa mga katanungan


6. Impormasyon tungkol sa HIV sa ibang bansa

【Japanese, English, Thai, Filipino, etc.】

Mga maaaring sumangguni

1) Mga taong positibo sa HIV na naninirahan sa mga bansa maliban sa Japan na may balak magtrabaho sa Japan kaya’t gustong malaman kung saang ospital maaaring magpatingin tungkol sa HIV, kung magkano ang gagastusin sa pagpapagamot, at kung may mga support groups na makakatulong.
2) Mga taong positibo sa HIV na may balak umuwi sa kanilang sariling bansa sa hinaharap at gustong makakuha ng impormasyon tungkol sa pagpapagamot sa HIV pagkatapos nilang makauwi at kung anong klaseng gamot ang maaari nilang makuha.
3) Mga taong positibo sa HIV nakatira sa Japan ngunit balak manirahan sa ibang bansa sa hinaharap.
4) Medical worker na nangangailangan ng impormasyon tungkol sa medikal na paggamot sa ibang bansa.

Sa gustong makalakap ng impormasyon tungkol sa pagpapagamot ng HIV sa ibang bansa, maaaring isulat lamang ang impormasyon sa form sa baba para sa mga katanungan.

・Pupuntahang bansa, saang rehiyon (state, probinsya, lungsod, etc.) mo balak manirahan sa bansang iyon ?
・Sa anong klaseng visa mo plano manirahan (working, student, spouse dependent)?
・Gaano katagal mo balak manirahan?

Form para sa mga katanungan


7. Samahan ng mga Babae

【Japanese, English, etc.】

Isang samahan kung saan maaaring magkita-kita ang mga babaeng positibo sa HIV. Nagsasagawa ng pang-indibidwal na konsultasyon na ginagawa ng mga miyembro, pagpulong sa maliliit na grupo, at pagtitipon ng mga babae sa buong bansa.
Maaaring sumali maging anuman ang iyong wika.

Makipag-ugnayan lamang sa CHARM ang sino mang gustong sumali.

Form para sa mga katanungan


8. SPICA

【Japanese, English, etc.】

Sa SPICA, nagsasama-sama dalawang beses sa isang buwan ang mga taong positibo sa HIV na gustong gumaling mula sa pagkagumon sa droga.
Ito ay isang grupo na layunin ay sama-samang gumaling mula sa pagkagumon sa droga ang mga taong naghahangad nito.
Nagsasagawa ng mga sesyon ng pag-aaral at mga kung anu-anong libangan.
・Maaaring sumali ano man ang iyong wika, relihiyon, o kasarian.
・Maaaring sumali kahit isang beses lamang.
・Mahigipit na papanatilihing kumpidensyal.

Pangalawang araw ng Linggo ng bawat buwan 4 pm to 6 pm
Pang-apat na Sabado ng bawat buwan 4 pm to 6 pm

Para sa mga nagnanais, sumangguni lamang sa CHARM.

Form para sa mga katanungan


Kapag nagkasakit sa Japan

(1) Sa Japan, kapag kayo ay nagkasakit, magpatingin muna kayo sa medical clinic bago pumunta sa malaking ospital.
Depende sa inyong karamdaman, magkakakaiba ang dapat ninyong puntahang medical clinic.
Kung hindi ninyo alam kung saan kayo dapat pumunta, kumonsulta lamang sa duktor.

・Internal medicine (内科/Naika): pangkaraniawang sakit tulad ng sipon, lagnat at sakit ng tiyan
・Surgery (外科/Geka): sugat, nana
・Orthopedic surgery (整形外科/Seikeigeka): sakit sa buto, kasukasuan at kalamnan
・Obstetrics and gynecology (産婦人科/Sanfujinka): sakit ng babae, pagbubuntis at panganganak
・Otolaryngology (耳鼻科/Jibika): Sakit sa tainga, ilong at lalamunan
・Ophthalmology (眼科/Ganka): Sakit sa mata
・Pediatrics (小児科/Shounika): Sakit ng mga batang nasa Grade 6 pababa

(2) Kung nangangailan ng mas malalim na eksaminasyon o magpatingin sa espesyalista, ang duktor sa clinic ay magbibigay sa inyo ng sulat o introduction letter para maipakilala kayo sa mas malaking ospital.
Maaaring hindi kayo matingnan sa malaking ospital kung wala kayong introduction letter mula sa medical clinic.
Kahit na makapagpatingin kayo, aabot ng 5,000 yen ang gagastusin, at matagal kayong paghihintayin.

(3) Mga kinakailangan upang makapagpatingin

①Health insurance card (mula sa gobyerno o kumpanya ng Japan)
②Cash (maraming clinic ang hindi tumatanggap ng credit card)

Bayad sa unang konsultasyon 2,000-3,000 yen (babayaran sa unang pagpapatingin sa clinic)
Ayon sa pasya ng duktor, ang consultation fee, examination fee, at bayad sa gamot ay nagkakaiba.
Kung wala kayong masyadong pera, kumonsulta sa duktor kung magpapatingin na kayo.
Kinakailangang sumali sa health insurance (pampublikong health insurance o di kaya National Health Insurance) ang lahat ng naninirahan sa Japan.
Kapag hindi kayo nakasali sa health insurance, magiging mataas ang babayaran ninyo sa pagpapagamot.
Dahil kayo muna ang magbabayad ng gastos sa ospital kung mula sa pribadong kumpanya ang inyong travel insurance, magpapa-refund na lang kayo pagkatapos, kaya’t kayo muna ang sasagot sa mataas na gastos para sa pagpapagamot.


●Health Insurance ng Japan

(a)Mga uri

 (a-1) Pampublikong health insurance

  Sasali kayo sa pamamagitan ng inyong pinagtra-trabahuang kumpanya.
  Ang bayad sa insurance fee ay kakaltasin sa inyong suweldo bawat buwan. Ang kumpanya ang magbabayad ng kalahati ng insurance fee.

 (a-2) National Health Insurance

  Sinasalihan ng mga may sariling negosyo, estudyante, at walang trabaho.
  Maaaring mag-apply sa National Health Insurance section ng lokal na pamahalaan kung saan kayo naka-rehistro na naninirahan.
  Ang inyong insurance fee ay kinukuwenta ayon sa inyong binayarang buwis sa lungsod (Shimin Zei) sa nakaraang taon.
  Para sa mga dayuhan, ang mga nakapag-rehistro sa tinitirahang lugar lamang ang maaaring sumali sa National Health Insurance (mga dayuhang may kuwalipikasyon na manirahan sa Japan na mahigit tatlong buwan).
  Ang mga may hawak ng short-term stay visa (hindi sosobra sa 90 days) o di kaya visa para sa pagpapagamot ay hindi maaaring sumali sa health insurance.

(b)Kapag sasali kayo sa health insurance
 (b-1) Kung kayo ay nakasali sa health insurance, kung kayo man ay magkasakit o di kaya kinakailangang ma-admit sa ospital, maaaring kayong magpagamot at 30 percent lamang ng gastusin ang inyong kinakailangang bayaran.
 (b-2) Sakaling kayo ay operahan o ma-admit ng matagal at kinakailangan ninyong magbayad ng malaking halaga, kung kayo ay nakasali sa health insurance ay hindi nyo na kailangang magbayad ng hihigit pa sa nakatakdang halaga ng limit ng babayaran.
 (b-3) Kung kayo ay may sakit o di kaya kapansanan na naitalaga ng bansang Japan na mahirap gamutin, kung kayo ay nakasali sa health insurance ay maaari kayong makatanggap ng tulong para sa mga gastusing medikal.


●Sa mga nangangamba sa pagkahawa sa HIV

Tungkol sa pagkakaiba ng HIV at AIDS

HIV (Human Immunodeficiency Virus: virus na nagpapababa ng kakayahan ng katawan na lumaban sa mga sakit) ay pangalan ng virus, at kapag hinayaan ninyong nahawaan kayo, unti-unting bababa ang kakayahan ng inyong katawan na labanan ang mga sakit makalipas ang iilang taon.

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome: nakukuhang sakit kung saan bumababa ang panlaban ng katawan sa mga sakit) ay ang kalagayan kung saan nahahawaan kayo ng iba’t-ibang sakit dahil bumaba ang kakayahan ng inyong katawan na lumaban sa sakit dahil nahawaan kayo ng HIV.

Tungkol sa pagkahawa sa HIV

Ang HIV ay hindi masyadong nakakahawang virus. Ito ay nasa dugo, semilya (semen), likido sa puki (vaginal secretion), at gatas ng ina ng taong positibo sa HIV. Kadalasan itong nakukuha sa pakikipagtalik.
Pumapasok sa katawan ang HIV sa pagdaan nito sa mucous membrane o di kaya sugat na nagdudugo.
Maaaring pumasok ang HIV sa loob ng mucous membrane ng mata, bunganga, puki (vagina), urethra, at puwet (anus).
Maaaring mahawaan kayo ng HIV kapag direktang malapatan ang mucous membrane o di kaya sugat ninyo ng dugo, semilya, at likido sa puki na may HIV.
Dahil papasok sa inyong ugat ang dugong may HIV kapag kayo ay nakibahagi ng iniksyon sa taong positibo sa HIV, madali kayong mahahawaan.
Dahil nalalapat sa sanggol ang dugo ng ina sa panganganak, maaaring mahawaan ang sanggol ng inang positibo sa HIV.
Gayundin, maaari ring mahawa ang sanggol pag pinainom ito ng gatas ng ina.

Paraan upang pababain ang posibilidad na mahawaan ng HIV

a Pakikipagtalik

Habang nakikipagtalik, kapag pinigilang direktang malapatan ang inyong ari, puwet, at bunganga ng dugo, semilya, at likido sa puki ng inyong katalik, maaaring maibaba ang posibilidad ng pagkakahawa.
Ang paggamit ng condom ay isang paraan upang mapigilang direktang malapatan kayo ng dugo, semilya, at likido sa puki ng inyong katalik.
May binibentang condom na sinusuot sa titi (penis) at pinapasok sa puki.
Kahit na mahirap gumamit ng condom, kung kakaunti lamang ang malalapat na dugo, semilya, at likido sa puki sa inyong ari, puwet at bunganga at maikli lamang ang panahong malalapatan ang mga ito, bababa ang posibilidad ng pagkakahawa.
Halimbawa, kapag ang semilya ay inilabas sa loob ng bunganga, puki, o di kaya puwet, kapag kaagad hinugasan ang semilya at likido sa puki na pumasok sa bunganga, hangga’t hindi nainom ang mga ito, maaaring bumaba ang posibilidad ng pagkahawa.
Kapag may sugat ang mucous membrane, madaling makakapasok ang virus at tataas ang posibilidad ng pagkahawa.
Kapag nag sipilyo kayo, maaaring magkaroon ng maliliit na sugat sa loob ng inyong bunganga, kaya’t kapag kayo ay nakikipagtalik gamit ang bunganga, huwag na magsipilyo at magmugmug na lamang.
Kapag mayroon kayong iba pang nakakahawang sakit, ulser sa bibig, at sipon, maaaring magkaroon ng sugat sa mucous membrane at balat ninyo kung saan maaaring makapasok ang virus, kaya’t kaagad na magpagamot at iwasan ang pakikipagtalik hangga’t hindi pa kayo ganap na gumagaling.
Kapag ipinasok ang mga kagamitan sa pagtatalik sa puwet at puki, dumidikit ang likido sa katawan at dugo.
Kapag nakikibahagi ng ng kagamitan sa pagtatalik, ang mucous membrane sa loob ng puwet, likido sa puki, at dugo ng ibang tao ay didikit sa inyong mucous membrane, kaya’t iwasang makibahagi o di kaya kung makikibahagi man ay dapat hugasan ng bawat isa o di kaya mas mabuti gumamit ng condom.

b Pamamahagi ng gamit pang-iniksyon (injection)

Dahil nakakahawa sa ibang tao ang pamamahagi ng ginagamit ninyong iniksyon para sa inyong gamot, siguraduhing laging bago o di kaya para lamang talaga sa inyo ang ginagamit ninyo.
Kapag gumagamit ng kasangkapan, maaaring bumaba ang posibilidad ng pagkahawa kung ito ay huhugasan at i-disinfect ninyo ngunit may problema pa rin ito sa kalinisan kaya’t hanggang maaari ay iwasan natin ang pakikibahagi nito.

c Panganganak ng babaeng positibo sa HIV

Maaaring mapababa ang posibilidad na mahawaan ang sanggol ng inang positibo sa HIV kung iinom siya ng gamot laban sa HIV pagkalipas ng tamang panahon pagkatapos malamang may HIV siya, kung siya ay manganganak ng Caesarean, at kung hindi siya magpapasuso sa sanggol.

Sa ganitong mga paraan, ang posibilidad na mahwaan ang sanggol ng inang positibo sa HIV ay magiging 0.5% pababa.


●Kapag nanirahan sa Japan ang dayuhang positibo sa HIV

1. Kung pupunta sa Japan ang nagpapagamot na sa ARV

Sa Japan, hindi libre ang gamot para sa HIV (ARV).
Dahil mahal magpagamot, kinakailangan ninyong sumali sa health insurance.
Mayroong suportang pinansyal para sa gastos sa pagpapagamot na maaaring mapakinabangan ng mga nakasali sa health insurance.
Upang makatanggap ng suportang pinansyal, kinakailangang mag-apply.
Kailangan ihanda ang mga sumusunod na dokyumento bago pumunta sa Japan.

①Mga kinakailangang dokyumento:
 a) Resulta ng pagpa-eksamin na nagpapakita na ang bilang ng CD4 ay 500 pababa kabilang na ang dalawang beses na resulta ng pagpapa-eksamin para sa bilang ng virus, white blood cells, platelet at hemoglobin sa panahong iyon.
 b) Resulta ng eksaminasyon bago pumunta ng Japan
 c) Introduction Letter (sulat ng pagpapakilala) mula sa duktor

②Pipili ng ospital
Sa buong Japan, may mga nakatalagang espesyalistang ospital sa pagpapagamot ng HIV.
Kung hindi ninyo alam kung saang ospital magpapatingin, sumangguni lamang sa CHARM.

Form para sa mga katanungan

③Pagsali sa health insurance
Bago pumunta sa ospital, kinakailangang sumali muna kayo sa pampublikong health insurance o di kaya National Health Insurance at dalhin ang inyong insurance card.

④Maaaring mapakinabangan ng mga nakatira sa Kansai area ang serbisyong pagsalin (translation) at pagsama sa ospital o ahensya ng gobyerno ng CHARM.
Sumangguni lamang ang mga naninirahan sa labas ng Kansai area.
*Ang Kansai area ay kinabibilangan ng Osaka, Hyogo, Kyoto, Shiga, Nara, at Wakayama.

⑤Hindi pinagbabawalan ang sino man na makapasok sa Japan dahil lamang siya ay may HIV.
Maaari ring magpa-renew ng katayuan ng paninirahan (status of residence).


2. Kapag nalamang positibo kayo sa HIV sa Japan

① Sa mga nalamang positibo sila sa HIV sa pamamagitan ng HIV test

Pumunta sa ospital na ipinakilala sa inyo sa kung saan kayo nagpa-eksamin sa HIV at gawin ang mga kinakailangang proseso para sa unang pagpapatingin.
Ang proseso sa unang pagpapatingin ay。。。Mayroong desk para sa proseso para sa unang pagpapatingin malapit sa pasukan ng ospital. Doon sisimulan ang mga sumusunod na proseso.

① Punan ang application form para sa konsultasyon
② Dalhin sa reception desk ang application form. Ibigay din ang introduction letter.
③ Tanggapin ang file para sa konsultasyon at hospital card.
④ Ibigay ito sa departamento kung saan kayo magpapatingin.
⑤ Pagpapatingin, pagpapa-eksamin
⑥ Magtanong tungkol sa anumang hindi ninyo nalalaman o naiintindihan.
⑦ Magbayad

Mga kinakailangang dalhin

a) Health insurance card
b) Introduction letter na natanggap ninyo sa HIV testing center
c) Cash na humigit kumulang 10,000 yen

② Sa mga nalamang positibo sila sa HIV sa ospital

Kumonsulta sa duktor at social worker at gawin ang mga kinakailangang proseso.


3. Maaaring mapakinabangan ng mga nakatira sa Kansai area ang mga serbisyo ng CHARM tulad ng serbisyong pagsalin (translation) at serbisyong pagsama sa ospital o ahensya ng gobyerno.

Sumangguni lamang ang mga naninirahan sa labas ng Kansai area.
Para sa mga katanungan, sumangguni lamang sa CHARM.

Sa Japan, may serbisyo na maaaring samahan ang mga dayuhan na positibo sa HIV sa ospital o di kaya city hall.
Walang babayaran sa serbisyong pagpapadala ng translator sa pagpapagamot ng HIV ang mga dayuhang positibo sa HIV kaya’t kung kayo ay nangangailangan ng tulong sa pag-apply sa ospital o sa ahensya ng gobyerno, gamitin lamang ang serbisyong ito.
Kinakailangang maagang ma-schedule ang pagpapadala ng translator.
Hangga’t maaari tutugon ayon sa ninanais ninyong araw, ngunit maaari ring hindi ito masunod.
May mga wikang walang serbisyo ng pagsalin (translation). Sumangguni lamang sa CHARM para sa mga detalye.

Form para sa mga katanungan


●Eksaminasyon

Tungkol sa eksaminasyon para sa HIV at STI (mga impeksyon na nakakahawa dahil sa pakikipagtalik)

1. Saan maaaring magpa-eksamin para sa HIV/STI?

Hindi ninyo malalaman kung kayo ay nahawaan na ng HIV kung hindi kaya magpapa-eksamin.
Maaaring magpa-eksamin sa HIV sa health center ng libre at kahit hindi na gamitin ang inyong tunay na pangalan.
Depende sa health center, maaaring sabay rin na ma-eksamin ang iba pang nakakahawang sakit (tulad ng syphilis at chlamydia).
Maaari ring magpa-eksamin sa HIV sa mga institusyong medikal ngunit hindi ito libre.
「Hanapin lamang sa 「HIV Examination・Consultation Map」(Japanese), o di kaya sumangguni sa CHARM.

Form para sa mga katanungan

2. Ang ibig sabihin ng resulta ng HIV test

Ang resulta ng HIV test ay maaaring maging 「Insei」(negative) o di kaya「Yousei」(positive).

Ang ibig sabihin ng 「HIV Insei (ー)」 ay hindi kayo nahawaan ng HIV, at ang ibig sabihin ng 「HIV Yousei (+)」 ay nahawaan kayo ng HIV.

Kapag kayo ay nahawaan ng HIV, kadalasan ay makalipas ang apat na linggo pagkatapos kayong mahawaan ay lalabas na positibo sa HIV ang resulta ng inyong blood test.
Samakatuwid, kung ang resulta ng eksaminasyon na kinuha ninyo makalipas ang apat na linggo mula noong maaari kayong nahawaan ay 「HIV negative」, maaaring hindi nga kayo nahawaan.
Gayunpaman, may diperensya depende sa indibidwal kung kailan lalabas ang positibo na resulta ng eksaminasyon.
Depende rin sa health center at examination center, magkaiba ang panahon bago malaman ang eksaktong resulta ng eksaminasyon kaya’t mabuting siguraduhin kung kailan malalaman ang resulta pagkuha ninyo ng eksaminasyon.
Halimbawa, sa kaso ng pang gabing eksaminasyon sa Kyoto City, kapag hindi lumampas ng mahigit tatlong buwan mula nung maaaring kayo ay nahawaan, maaaring hindi makakuha ng mapapagkatiwalaang resulta.
Maaari rin namang magpa-eksamin kahit hindi pa lumampas ang mahigit tatlong buwan matapos kayo ay maaaring nahawaan ngunit inirerekomenda na kayo ay magpa-eksamin ulit paglipas ng tatlong buwan matapos kayo ay maaaring nahawaan.


●Examination Center na maaaring tumugon sa iba’t-ibang wika

HIV Test Sites with Language Support

1. Kyoto City (English)

Free, anonymous HIV test in the evening. Twice a month on Monday.
HIV test is Rapid test. The test result comes back in about an hour.
The results of the STI test (syphilis, gonorrhea, chlamydia) will be given by the staff at the same place in about two weeks.
An appointment is required for the HIV test.
And if you wish to take the STI test, you also need to make an appointment for the day you come back to get the test results.

The tests are available for a limited number of people. Please note that there may not be an appointment slot available.

For more information, please check the Kyoto City website.
  (In Japanese) Kyoto City Evening HIV test

Place: Kyoto Industrial Health Association [MAP]
Date and Time: Twice a month on Monday 5:30 p.m. – 6:30 p.m.
(Please check the Kyoto City website for the schedule. Click here (in Japanese))
Test contents:
 (1) Only HIV test
  *Rapid test (Know your result in about 60 minutes)
 (2) HIV test + STI test (syphilis, gonorrhea, chlamydia)
  *HIV test is Rapid test. However STI test results will be given by the staff at the same place in about two weeks.

Appointment/Inquiry
(English) :CHARM 06-6354-5902 Monday – Thursday 10 a.m. – 5 p.m.
(Japanese) : Kyoto Industrial Health Association Weekday 8:30 a.m. – 4:30 p.m.

PAGE TOP