ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

รวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศ,HIVและความรู้ทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

การตรวจ
เกี่ยวกับงานบริการของสถานีอนามัย
ระบบการรักษาพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น
เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี