Mga Dapat Alamin

Nagbibigay kami ng impormasyon tungkol sa HIV, serbisyong medikal at welfare system na makakatulong sa malusog na pamumuhay. Nagbibigay rin kami ng impormasyon na makakatulong sa mga dayuhan upang intindihin ang sistema sa Japan.

  • Eksaminasyon
  • Serbisyo sa Sentro ng Pampublikong Kalusugan
  • Medikal na Sistema sa Japan
  • Sistema ng Social Welfare sa Japan
  • Tungkol sa HIV na Impeksyon
  • FAQ