Pagsali sa CHARM

Gusto mo bang sumali sa CHARM at maging bahagi sa paggawa ng “Lipunan kung saan lahat ng tao ay may malusog na namumuhay”?

Pagpapamiyembro

  • Pagiging Miyembro

Maaring sumali sa pagdesisyon sa mga patakaran at pamamalakad ng CHARM.

Makakatanggap din ng newsletter, taunang report at impormasyon sa mailing list.

Indibidwal na Miyembro:  Yen 3,000 / taon

Organisasyon o Kumpanya: Yen 10,000 / taon

  • Sumusuportang Miyembro

Makakatanggap ng Newsletter.

A. Yen 3,000 / taon

B. Yen 5,000 / taon

 

Pag-remit ng Pera sa Bangko

Yuucho Ginko (Japan Post Bank)

Kouza Meigi (Pangalan ng Account): トクヒ)チャーム [Tokuhi] Cha-mu]

Numero ng Branch: 408

Numero ng Account: 3655236

Siguraduhing ipaalam sa opisina ng CHARM ang inyong pangalan at contact information.
Makipag-ugnay sa Amin

 

Pagboboluntaryo sa CHARM

Pagbibigay ng Donasyon sa CHARM