Tham gia với CHARM

Bạn cũng tham gia với CHARM và tạo nên 「Xã hội mà tất cả mọi người đều có thể sinh sống lành mạnh」


Trở thành người ủng hộ của CHARM

Rất chiêu mộ người ủng hộ CHARM.

CHARM sẽ gửi mail「Danh bạ mail charmer」dành cho người ủng hộ, thành viên chính.
*Năm 2020 tờ báo 「Charming Times」 (1 năm 2 lần phát hành) được công khai ở trang nhà của CHARM.

Việc phục vụ không có sự khác biện ở số tiền quyên góp người ủng hộ A và người ủng hộ B.
Xin hãy chọn phương cách không ảnh hưởng đến kinh tế.

Người ủng hộ A: 3000 Yen/1 năm. 
Người ủng hộ B: 5000 Yen/1 năm. 
Đoàn thể・Pháp nhân ủng hộ 1 phần là 10,000 Yen/1 năm. 

*Thanh toán bằng thẻ tín dụng thì xin làm thủ tục từ trang trở thành người ủng hộ CHARM của congrant.com.

*Chuyển khoảng ngân hàng thì cũng có thể đăng ký từ congrant.com.
Sau khi đăng ký xong thì thông tin chuyển khoảng sẽ được gửi qua mail.

*Trường hợp không qua congrant.com mà chuyển khoảng vào tài khoảng như sau thì hãy thông báo đến văn phòng CHARM về họ tên và cách thức liên lạc của quí vị.  <Contact Form>


Thành viên chính

Có quyền tham gia vào phương châm của CHARM・Quyết định tở chức và quyết nghị.


Để quyên góp cho CHARM

*Thanh toán bằng thẻ tín dụng thì từ trang nhà của CHARM ở mục「Quyên góp」có thể làm thủ tục thông qua congrant.com.

*Chuyển khoảng ngân hàng thì cũng có thể đăng ký từ congrant.com.
Sau khi đăng ký xong thì sẽ gửi mail ghi thông tin tài khoảng chuyển khoảng.

*Trường hợp không qua congrant.com mà chuyển khoảng vào tài khoảng như sau thì hãy thông báo đến văn phòng CHARM về họ tên và cách thức liên lạc của quí vị.  <Contact Form>


Nơi chuyển khoảng

※Trường hợp không qua congrant.com mà chuyển khoảng vào tài khoảng như sau thì hãy thông báo đến văn phòng CHARM về họ tên và cách thức liên lạc của quí vị.

 

【Ngân hàng Yuucho ; Japan Post Bank (Yuucho Ginkou)】

●Trường hợp chuyển khoảng ngoài ngân hàng Yuucho.:

Số cửa tiệm:四〇八(yon zero hachi)
Số tài khoảng:3655236
Tên chủ tài khoảng:Tokuhi) CHARM

●Trường hợp chuyển khoảng từ ngân hàng Yuucho.:

〔Ký hiệu〕 14060
〔Số tài khoảng〕 36552361
〔Tên chủ tài khoảng〕 Tokuhi) CHARM

 

【 Sumitomo Mitsui Banking Corporation(SMBC)】

Tên ngân hàng:Mitsui Sumitomo
Tên chi nhắn:Tenroku
Loại tài khoảng:Tài khoảng thông thường
Số tài khoảng:6650833
Tên chủ tài khoảng:Tokutei Hi Eiri Katsudou Houjin CHARM

 

【MUFG Bank(MUFG)】

Tên ngân hàng:Mitsubishi UFJ
Tên chi nhắn:Tenroku
Loại tài khoảng:Tài khoảng thông thường
Số tài khoảng:4594060
Tên chủ tài khoảng:Tokutei Hi Eiri Katsudou Houjin CHARM

※Trường hợp không qua congrant.com mà chuyển khoảng vào tài khoảng như sau thì hãy thông báo đến văn phòng CHARM về họ tên và cách thức liên lạc của quí vị.

Contact Form


Thiện nguyện tại CHARM.

Mọi thắc mắc thì xin hãy liên lạc đến văn phòng CHARM.  Mẫu yêu cầu.

CHARM có nhiều hoạt động khác nhau. Nếu được xin hãy cho chúng tôi biết quí vị quan tâm đến hoạt động ở lĩnh vực nào.

Trước khi làm thiện nguyện sẽ hướng dẫn đơn giản tại văn phòng.

Có 2 cách, quyết định ngày giờ mở hội giải thích hoặc giải thích cá nhân.