Programa at Serbisyo

Ang CHARM ay nagbibigay ng serbisyo para sa mga taong positibo sa HIV at mga dayuhang residente. Ang mga programa at serbisyo ay nakalista batay sa mga sumusunod na kategorya. Para sa mga katanungan at pagsali sa aming mga programa, maari lamang na kontakin ang opisina ng CHARM.


Konsultasyon sa Telepono

Konsultasyon sa telepono sa iba’t ibang wika [Filipino, Ingles, Espanyol, Thai at Portuges]

Maaring humingi ng konsultasyon ang mga taong positibo sa HIV, atbp. sa salitang naiintindihan nila.  Maari ring magtanong tungkol sa iba’t ibang sakit na nakakahawa sa pakikipagtalik (STI) kasama na ang HIV, saan pwedeng magpa-test, saan at paano ang paggamot, atbp.  Libre at sikreto (pinoprotektahan naming ang inyong impormasyon at sikreto) ang mga serbisyong ito.

Martes           4:00 ~ 8:00 p.m.  Ingles, Espanyol at Portuges

Miyerkulas     4:00 ~ 8:00 p.m.  Thai

Huwebes         4:00 ~ 8:00 p.m.  Ingles at Filipino

06-6354-5901


Pang-indibidwal na Tulong

Indibiduwal na Konsultasyon
[Wikang Hapon, Ingles, Espanyol, Thai, Filipino at Portuges]

Indibidwal na konsultasyon o paghingi ng payo mula sa mga propesyonal na tagapayo o Social Worker. Kung nais mong gamitin ang serbisyong ito, makipag-ugnayan lamang sa opisina ng CHARM. Maaaring humiling ng tagapagsalin ng wika (o interpreter) kung kinakailangan.

Pagbisita at Pagsama
[Wikang Hapon, Ingles, Espanyol, Thai, Filipino at Portuges]

Pagbisita sa bahay at pagsama sa pagpunta sa ward office, ospital, atbp. para sa mga positibo sa HIV. Kung nais mong gamitin ang serbisyong ito, makipag-ugnayan lamang sa opisina ng CHARM.

Medikal na tagapagsalin tungkol sa HIV
[Wikang Hapon, Ingles, Espanyol, Thai, Filipino at Portuges]

Nagpapadala ang CHARM ng mga interpreter sa mga ospital na espesyalista sa paggamot sa AIDS, mga health center na nagbibigay ng test o pagsusuri ng HIV o pakikipanayam sa mga may sakit na tisis o TB, atbp. sa rehiyon ng Kinki.

Makipag-ugnayan sa opisina ng CHARM para sa mga ibang wika maliban sa nabanggit sa itaas.

Pagpapadala ng Counselor
[Wikang Hapon Lamang]

Nagpapadala ang CHARM ng mga propesyonal tagapayo ng AIDS (o AIDS Counselor) sa mga ospital sa lungsod ng Osaka para sa mga pasyenteng positibo sa HIV na humiling sa serbisyong ito. Ang serbisyong ito ay sa wikang Hapon lamang. Kung nais mong gamitin ang serbisyong ito, makipag-ugnayan lamang sa inyong duktor o nars.

Tulong sa Pag-uwi sa Sariling Bansa
[Wikang Hapon, Ingles atbp.]

Maaaring makakuha ng impormasyon tungkol sa pagpapagamot sa HIV at suporta para sa mga positibo sa HIV sa ibang bansa gamit ang internasyonal na network ng CHARM para sa maayos na pamumuhay  mga nais umuwi sa kanilang bansa o manirahan sa ibang bansa. Kung nais mong malaman ang sitwasyon ng iyong bansa o plano mong manirahan sa ibang bansa, makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng contact na ito, o tawagan kami sa numerong 06-6354-5901.


Pang-grupong Programa

Getsuyo Salon [Wikang Hapon lamang]

Binuksan ang pagkakataon kung saan maluwag na pwedeng magtipon at mag-usap usap habang nag-tsaa ang mga taong positibo sa HIV.  Ang programang ito ay para sa mga taong positibo sa HIV na gustong makipag-kita at makipag-usap sa mga iba pang positibo rin sa HIV.

Hyokko Club [Wikang Hapon lamang]

Ito ay isang maliit na group meeting para sa mga taong kakadiskubre lang na positibo sila sa HIV.  Sa pamamagitan ng pakikipag-usap at halubilo sa mga taong katulad nila, sinisiguro ng programang ito maging maganda ang simula ng pamumuhay nila kasama ang HIV.

 

Programa Para sa mga Kababaihan

Ang programang ito ay nagbibigay ng pagkakataong magkakilala ang mga kababaihang positibo sa HIV. Maaaring humiling ng indibidwal na peer consultation. Mayroon ding minsanang pagtitipon ng maliit na grupo sa Osaka. Tuwing Agosto ay may pambansang pagtitipon ng mga kababaihang positibo. Lahat ng kababaihang positibo ay inaanyayahang sumali maging anupaman ang kanilang nasyonalidad o kulturang pinanggalingan.

 

Spica [Nihongo Lamang]

Ang pagtitipon ng grupong ito ay para sa mga indibidwal na positibo sa HIV at kasalukuyang nagpapagaling sa adiksyon sa droga. Nagtitipon ang grupo tuwing ika-4 na Martes mula 18:00-20:30, may konting pagsasalo ng pagkain at pagkatapos ay malaya at di pormal na diskusyon ang grupo. Wikang Hapon ang ginagamit sa pagtitipon, ngunit kung kinakailangan ay maaarin ding magbigay suporta para sa mga hindi masyadong nakakaintindi sa wikang Hapon.


Konsultasyong Pangkalusugan sa Inyong Komunidad [Wikang Ingles, Thai, Filipino, atbp.]

Ang medikal team ng CHARM na binubuo ng mga duktor, nars, social worker, atpb. ay pumupunta sa lugar kung saan may nagtitipon-tipon ang mga dayuhang naninirahan sa bansang Hapon.  Ang medical team ay nagbibigay ng konsultasyon tungkol sa kalusugan at kung kinakailangan ginagawan din ng paraan upang mailapit sila sa serbisyong medikal.  Sa pakikipagtulungan ng mga lokal na health center, maari ring magkaroon ng libreng HIV at TB test.