CHARM

เอชไอวีต่างกับเอดส์อย่างไร

สวัสดีคะ
ชาร์ม(CHARM) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่แสวงหากำไร(NPO) ที่ตั้งอยู่ในเมืองโอซาก้า
ทำงานด้านให้บริการคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

น่าจะมีหลายๆท่านที่ยังอาจมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อทางเพศ การติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์
จึงจะขอใช้สื่อ Blog ขององค์กรเป็นแหล่งให้ข้อมูล เพื่อให้คนไทยและคนต่างชาติอีกหลายๆชาติได้รับรู้สื่อข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านต่อไป

วันนี้จะขออธิบายจากคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เอชไอวี หมายถึง
เป็นคำย่อของ Human Immunodeficiency Virus (ไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันมนุษย์บกพร่อง) หากปล่อยให้อยู่ในสภาพติดเชื้อโดยไม่ได้รับการรักษา เมื่อผ่านไปหลายปีจนถึงสิบกว่าปีขึ้นไป ก็จะทำให้การทำงานของภูมิคุ้มกันลดลงเรื่อยๆ

เอดส์ หมายถึง
เป็นคำย่อของ Acquired Immune Deficiency Syndrome (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งเกิดขึ้นภายหลัง) สภาวะที่เอชไอวีทำให้ระบบภูมิคุ้มกันต่ำลง สงผลให้เกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส

เพื่อไม่ให้ท่านผู้อ่านรู้สึกสับสน วันนี้ขอฝากไว้แค่ 2 คำนี้ คือ

“เอชไอวี” เป็นชื่อไวรัส แต่ “เอดส์” เป็นชื่อโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวี

แล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ

(HIVとエイズの違いについて)

One thought on “เอชไอวีต่างกับเอดส์อย่างไร

  1. Pingback: โรคติดต่อทางเพศและสถานที่ตรวจในจังหวัดโอซาก้า | CHARM's BLOG